Recent

Weddings

Recent destination weddings

organised by us

Naina – Gaurav (UDAIPUR)

Gargi – Chetan (PHUKET)

Alisha – Rishabh (JAIPUR)

Harsha - Abhishek (UDAIPUR)

Priyanka– Harish (GOA)

Kajal – Anurag (JODHPUR)

© 2020 by Magic Lights

  • Facebook - Magic Lights Wedding Plan
  • Instagram - Black Circle
  • Pinterest - Magic Lights Wedding Pla
  • LinkedIn - Black Circle